Iwona Tomica Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa Porady Prawne


Idź do treści

Ogólne warunki


I. Udzielanie zleceń, zakres stosowania ogólnych warunków


Niniejsze ogólne warunki zleceń pomocy prawnej są częścią wszelkich umów pomiędzy kancelarią prawną Iwona Tomica Kancelaria Radcy Prawnego (poniżej: radca prawny) z jej zleceniodawcami (poniżej: Klienci), których przedmiotem jest doradztwo prawne i / lub zastępstwo prawne (umowy takie zwane są poniżej zleceniami klientów). Zdecydowanie wyklucza się stosowanie w ramach pełnomocnictwa innych ogólnych warunków, w szczególności warunków Klienta. Udzielenie zlecenia odbywa się z reguły przez podpisanie pisemnego pełnomocnictwa. Radca prawny zastrzega sobie jednak co do zasady odmowę przyjęcia / prowadzenia zlecenia również po podpisaniu pełnomocnictwa. O rezygnacji należy poinformować Klienta w rozsądnym terminie, wynoszącym zwykle jeden tydzień.

II. Opłaty, zaliczka, ograniczenia w potrącaniu

Opłaty radcowskie (poniżej opłaty) obliczane są co do zasady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W poszczególnych wypadkach może zostać uzgodnione odrębne honorarium, o ile ustawa dopuszcza takie rozwiązanie. Uzgodnienie honorarium wymaga formy pisemnej.
Radca prawny może już w chwili udzielenia zlecenia żądać odpowiedniej zaliczki na przewidywane opłaty/honoraria i wydatki wystawiając stosowną fakturę i uzależniając podjęcie wzgl. kontynuację zlecenia od jej zapłaty.
Faktury są wystawiane przez kancelarię Iwona Tomica Kancelaria Radcy Prawnego.
Klient ma prawo potrącania swoich wierzytelności z wierzytelnościami radcy prawnego, jeśli jego należność została uznana na piśmie lub została prawomocnie zatwierdzona.

III. Informacje udzielane przez Klienta

Klient ma co do zasady obowiązek udzielania informacji radcy prawnemu na piśmie. O ile konieczne jest przekazanie dokumentów, co do zasady należy przekazywać tylko kopie, radca prawny może też ustnie zgłosić wymóg przedłożenia oryginałów.
Klient ma obowiązek starannego przeczytania wszystkich przesłanych mu pism i przekazania radcy prawnemu możliwie niezwłocznie swoich uwag i komentarzy na piśmie. Zwracamy uwagę, że przekazanie informacji jedynie telefonicznie pracownikowi kancelarii niebędącemu adwokatem/ radcą prawnym nie zawsze gwarantuje przekazanie informacji na czas odpowiedniemu adwokatowi/ radcy prawnemu.

IV. Poufność

Radca prawny zobowiązany jest do dochowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji od Klienta, o których powziął wiadomość w ramach zlecenia, z wyjątkiem takich faktów, które są oczywiste i ze swojej natury nie wymagają dochowania tajemnicy. Klient wraz z udzieleniem zlecenia radcy prawnemu wyraża zgodę na informowanie osób trzecich o faktach, podlegających poufności, o ile jest to konieczne do prawidłowej realizacji zlecenia zgodnie ze zwykłym trybem prowadzenia działalności. Dotyczy to również przekazywania informacji objętych zobowiązaniem do poufności pracownikom i współpracownikom radcy prawnego niebędącym adwokatami / radcami prawnymi, o ile zostali oni przez radcę prawnego również zobowiązani do dochowania tajemnicy.

V. Ograniczenia odpowiedzialności

Informacje ustne w ramach pierwszej porady oraz informacje przez telefon są co do zasady niewiążące bez pisemnego potwierdzenia. Roszczenie o odszkodowanie w ramach odpowiedzialności radcy prawnego z tytułu podstawowych i dodatkowych obowiązków umownych, pozaumownych i ustawowych ograniczone jest do 3-krotności kwoty pobranego wynagrodzenia, jeśli radca prawny korzysta z ochrony ubezpieczeniowej wyznaczonej przez przepisy ustawy. Na żądanie Klienta radca prawny przedłoży odpowiednie dokumenty.
Powyższe ograniczenie odpowiedzialności dotyczy także Klientów, udzielających zlecenia jako przedsiębiorcy w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej oraz osób prawnych i osób prawa publicznego. Odpowiedzialność osoby występującej w imieniu adwokata / radcy prawnego jest również ograniczona do 3-krotności kwoty pobranego przez radcę prawnego wynagrodzenia.
Na pisemne żądanie Klienta, zawierające również zobowiązanie do pokrycia zwiększonych w ten sposób kosztów w postaci zaliczki, radca prawny wyraża gotowość zawarcia ubezpieczenia w wysokości żądanej przez Klienta do poszczególnej sprawy oraz do zniesienia powyższego ograniczenia odpowiedzialności do wysokości zawartego ubezpieczenia. Należy zaznaczyć, że radca prawny nie gwarantuje uzyskania ochrony ubezpieczeniowej w krótkim terminie w wysokości żądanej przez Klienta.

VI. Ograniczenia cesji

Klient nie może przenosić praw przysługujących mu ze stosunku zlecenia bez uprzedniej zgody radcy prawnego na piśmie. Roszczenia radcy prawnego z tytułu wynagrodzenia można przenosić tylko na adwokatów / radców prawnych jako osoby trzecie. W wypadku istnienia prawomocnie zatwierdzonej należności, bezskutecznej próby egzekucji lub wyraźnej uprzedniej zgody Klienta na piśmie można przenosić je również na osoby trzecie nieposiadające uprawnień adwokata / radcy prawnego.

VII. Forma pisemna

Uzupełnienia lub zmiany niniejszych ogólnych warunków zleceń, jak również zwykłe zmiany w ramach zlecenia wymagają uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian wymogu formy pisemnej.Powrót do treści | Wróć do menu głównego