Iwona Tomica Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa Porady Prawne


Idź do treści

Zakres obsługi

ZAKRES ŚWIADCZONEJ PRZEZ KANCELARIĘ POMOCY PRAWNEJ OBEJMUJE:


 • reprezentację przed sądami,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych


w następujących dziedzinach:

Prawo cywilne, w tym prawo umów

 • przygotowywanie projektów umów wszelkiego rodzaju, porozumień, ugód, pełnomocnictw i innych dokumentów prawnych,
 • udział w negocjacjach z Klientem,
 • analiza umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta,
 • nadzór nad prawidłowością wykonania wiążących umów,
 • prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności kontraktowej stron umowy,
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania i wypowiadania umów.


Prawo gospodarcze i handlowe

 • zakładanie spółek prawa handlowego,
 • bieżące doradztwo w zakresie kwestii korporacyjnych i handlowych zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych,
 • obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników),
 • reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • przygotowywanie i składanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów.


Prawo pracy

 • przygotowywanie projektów umów o pracę, dokumentów dotyczących zakończenia umowy o pracę oraz dokumentów towarzyszących (np. wypowiedzenia zmieniające, umowy o zakazie konkurencji, klauzule konkurencyjne, umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej),
 • bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • kontrakty menedżerskie oraz umowy o pracę z członkami władz podmiotów gospodarczych,
 • zwolnienia grupowe i restrukturyzacje zatrudnienia,
 • opracowywanie i/lub analiza projektów Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych,
 • uczestnictwo w procesach restrukturyzacji, m. in. ocena zgodności działań z przepisami dotyczącymi ochrony praw pracownika,
 • reprezentowanie przed sądami pracy.


Prawo administracyjne

 • reprezentowanie klienta przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • udzielanie porad, opinii, wyjaśnień,
 • sporządzanie wniosków, skarg do WSA, odwołań do SKO, zażaleń, odwołań oraz wszelkich pism w toku postępowania administracyjnego i sądowoadmistracyjnego.


Prawo nieruchomości

 • analiza stanu prawnego nieruchomości, ocena ryzyk związanych z jej ewentualnym nabyciem,
 • przygotowanie, we współpracy z notariuszem, umów przedwstępnych i końcowych zbycia/nabycia nieruchomości,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi,
 • opiniowanie umów deweloperskich i budowlanych, w tym umów z podwykonawcami i lokatorami/nabywcami lokali, przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu powierzchni biurowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntu.


Windykacja należności

 • pomoc w negocjacjach umów w zakresie wyboru stosownych form zabezpieczeń,prowadzenie korespondencji z dłużnikiem, w tym wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym o zapłatę należności,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego,reprezentowanie Klienta w negocjacjach z dłużnikiem, przygotowywanie projektów ugód i porozumień.


Spory sądowe

 • sporządzanie pozwów i pism procesowych w postępowaniach sądowych, cywilnych i gospodarczych (w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności, roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej),
 • reprezentowanie w toku postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed sądami arbitrażowymi w Polsce,
 • pisma przedsądowe - wezwania do zapłaty, wezwania do wykonania zobowiązania,
 • pisma w toku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego - skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne,
 • pisma w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych,
 • przygotowywanie opinii prawnych w związku z możliwymi sporami sądowymi.

Powrót do treści | Wróć do menu głównego